مهربانی فاطمی 11:
 "بی فرهنگ!!"


صحنه ی 1:
موتوری از خیابون پیچید توی پیاده رو و از جلوی دختر ویراژ داد و رفت.
دختر گفت: بی فرهنگ! مراعات نمی کنند.پیاده رو جای موتورسواریه؟!

صحنه ی 2:
دختر روی مبل نشسته که از طبقه ی بالا صدای بپربپر وداد وفریاد بلند بود.
دختر رو به مادر:می بینی مامان.بی فرهنگ! مراعات نمی کنند.
اون از موتوری توی پیاده رو این هم از اینا!
صحنه 3:
مادرتوی آشپزخونه:
چه جالب اتفاقاً امروز توی صف نونوایی یه نفر به بغل دستیش می گفت:
دیدی دختره رو!! بی فرهنگ.مراعات نمی کنه.
بچه است ولی ببین چه سرخاب سفیدابی راه انداخته.
صحنه پایانی:
دختر آرام با دستمال کاغذی سرخی لبهای خودش را پاک می کنه!!

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1393 | توسط: امید فاطمی نسب | | نظرات()